Chi bộ trường THCS Phấn Mễ II tổ chức lễ kết nạp đảng viên mới.