Wednesday, 10/08/2022 - 22:08|
Chào mừng đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Phấn Mễ 2

KẾ HOẠCH Thực hiện Qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Trường THCS Phấn Mễ II xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS PHẤNMỄ II

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 09/KH-THCS Phấn Mễ, ngày 02  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện Qui chế công khai nhà trường

theo Thông tư số: 36/2017/TT-BGDĐT

 

Thực hiện Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; 

Trường THCS Phấn Mễ II xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I. Mục đích yêu cầu.

1. Mục đích: Thực hiện công khai cơ sở giáo dục trường học nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục, để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật.

2. Yêu cầu: Việc thực hiện công khai phải đảm bảo đầy đủ các nội dung, hình thức và thời điểm theo quy định của quy chế thực hiện công khai.

II. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện quy chế công khai

- Ban Chỉ đạo của Trường do Hiệu trưởng làm Trưởng ban. Phó Hiệu trưởng và Chủ tịch Công đoàn là các Phó ban. Trưởng các bộ phận, tổ chức đoàn là các uỷ viên của Ban chỉ đạo.

- Hiệu trưởng làm Trưởng ban chỉ đạo: tổ chức học tập, quán triệt nội dung Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT trong Hội đồng sư phạm nhà trường.

- Các thành viên trong ban chỉ đạo thực hiện theo sự phân công của trưởng, phó ban, căn cứ Qui chế công khai ban hành theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo để tiến hành thu thập thông tin, số liệu kê khai các biểu mẫu: 05, 09, 10, 11, báo cáo nội dung công khai: Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế; Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; Công khai thu, chi tài chính; đồng thời phải bảo đảm thời gian hoàn tất báo cáo để công khai trước tập thể nhà trường, phụ huynh học sinh và cơ quan lãnh đạo Phòng Giáo dục- Đào tạo đúng lộ trình để ra trong kế hoạch.

- Phó ban trực, Phó ban giám sát, ủy viên Thanh tra giúp Trưởng ban thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thành viên Ban chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Qui chế và văn bản hướng dẫn thực hiện kế hoạch công khai của Phòng Giáo dục và Đào tạo.

III. Các nội dung thực hiện công khai.

1. Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế

- Cam kết chất lượng: điều kiện tuyển sinh vào lớp đầu cấp; thực hiện chương trình giảng dạy; công tác phối hợp giữa nhà trường và gia đình học sinh; những yêu cầu về thái độ học tập của học sinh; điều kiện CSVC nhà trường cam kết phục vụ tốt cho học sinh (phòng học tập, thiết bị, tin học...); các hoạt động hỗ trợ cho việc học tập, sinh hoạt của học sinh; tình hình đội ngũ CB-CC và phương pháp quản lí nhà trường; kết quả học lực, hạnh kiểm; sức khỏe học sinh trong; khả năng tiếp tục học tập của học sinh (đính kèm biểu mẫu số 05).

- Chất lượng giáo dục thực tế: kết quả xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh cuối năm học tính theo từng khối lớp; số học sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi cấp huyện, Tỉnh; tỉ lệ học sinh được công nhận TN THCS, đỗ vào lớp 10 hệ công lập, số học sinh nam, nữ từng khối lớp.

- Kết quả công tác kiểm định chất lượng giáo dục của nhà trường: kế hoạch tổ chức kiểm định, báo cáo tự đánh giá, cơ quan chủ quản đánh giá (đánh giá ngoài) công nhận đạt hoặc chưa đạt chuẩn chất lượng giáo dục.

2. Công khai về các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:

- Cơ sở vật chất: về số lượng và diện tích các phòng học, phòng chức năng, sân chơi bãi tập được tính bình quân trên một học sinh; tổng số thiết bị phục vụ dạy học được tính bình quân trên một lớp; số lượng máy vi tính; khu nhà vệ sinh; nguồn nước sinh hoạt; nguồn điện ánh sáng; kết nối thông tin mạng ADSL…

- Đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý và nhân viên phân biệt theo hình thức tuyển dụng và trình độ đào tạo, tổng số CB-CC, hình thức tuyển dụng theo NĐ 116 (biên chế, hợp đồng làm việc); các hình thức hợp đồng khác theo NĐ 68; trình độ đào tạo.

- Số lượng giáo viên, CBQL và nhân viên được đào tạo, bồi dưỡng trong năm học và 2 năm tiếp theo.

3. Công khai thu chi tài chính

- Tình hình tài chính của nhà trường: công khai tài chính theo Quyết định số 192/2004/QĐ-TTg (16/11/2004) của Thủ tướng Chính phủ về ngân sách và có sự đóng góp của nhân dân; Thông tư số 21/2005/TT-BTC (22/03/2005) của Bộ tài chính về ngân sách nhà nước hỗ trợ.

- Học phí, lệ phí và các khoản thu khác từ người học và dự kiến 2 năm tiếp theo.

- Các khoản chi theo từng năm học như: Chi lương, chi cho hoat động chuyên môn, chi tham quan học tập; mức thu nhập của giáo viên, CBQL (mức cao nhất, mức thấp nhất), chi thường xuyên, chi đầu tư sửa chữa, mua sắm.

- Kết quả thực hiện chính sách về trợ cấp hàng năm và miễn, giảm học phí cho học sinh thuộc các đối tượng chính sách xã hội (đính kèm bảng thống kê, báo cáo chi tiết).

IV. Phân công nhiệm vụ các thành viên tham gia điều tra cung cấp số liệu, thông tin

1. Bà Dương Thị Oanh - Trưởng ban: Chỉ đạo điều hành tổ chức triển khai Thông tư: 09/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD-ĐT và “3 công khai” của trường đến tất cả toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường, PHHS.

2. Bà Nguyễn Thị Hà - Phó TB thường trực: Chỉ đạo trực tiếp các thành viên tiến hành đều tra thông tin, thu thập số liệu cập nhật vào các biểu mẫu số: 05, 09, 10, 11 và điều hành kê khai báo cáo thu chi tài chính; tổ chức kiểm tra và nhập thông tin trên máy vi tính.

3. Bà Trịnh Thị Lượng - Phó TB giám sát: Thực hiện chức năng giám sát các cá nhân, bộ phận kê khai thông tin trên các báo cáo, biểu mẫu trung thực, chính xác, tập hợp các loại hồ sơ để niêm yết công khai như: Nội qui, Qui chế làm việc của nhà trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bản tổng hợp chất lượng giáo dục; Bảng phân lao động; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2010, 2011; kiểm tra thời gian tổ chức công khai, địa điểm công khai và thường xuyên báo cao Trưởng ban về tình hình triển khai Qui chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục nhà trường.

4. Bà Nguyễn Thị Huệ Anh - Thư ký: Tổng hợp nhập máy các biểu mẫu, báo cáo, để niêm yết công khai các nội dung qui định theo Thông tư 09/2009-TT-BGDĐT và ghi chép biên bản các cuộc họp Ban chỉ đạo và Hội đồng sư phạm, giúp Trưởng ban hoàn thành kế hoạch thực hiện Qui chế công khai.

5. Bà Đỗ Thị Bích Ngọc: Là thành viên giúp cho Bà Dương Thị Oanh thực hiện hoàn thiện biểu mẫu.

6. Bà Nguyễn Thị Minh Huệ: Là thành viên giúp cho Bà Dương Thị Oanh thực hiện hoàn thiện biểu mẫu.

7. Ông Hoàng Thị Thảo: Là thành viên giúp cho Bà Oanh thực hiện hoàn thiện biểu mẫu công khai về tài chính.

V. Tổ chức thực hiện. 

1. Về hình thức và địa điểm công khai

Tổ chức công khai trong Hội đồng sư phạm nhà trường, Ban đại diện cha mẹ học sinh lớp, trường; các tài liệu in đầy đủ niêm yết ở vị trí phòng Hội đồng giáo viên rất thuận tiện theo dõi (Gồm: Qui chế công khai cơ sở giáo dục  theo Thông tư 09/2009/TT-BGD ĐT và kế hoạch thực hiện Qui chế của nhà trường, có đính kèm các biểu mẫu báo cáo; Qui chế làm việc của trường; Qui chế dân chủ cơ sở; Bảng tổng hợp kết quả giáo dục học lực và hạnh kiểm của học sinh theo khối lớp, trường; Bảng phân công lao động học kỳ I, II; Qui chế chi tiêu nội bộ năm 2016, 2017). 

2. Thời gian công khai: 

- 02 tháng 10 năm 8 công khai trên bảng thông báo, và trong hội nghị cán bộ, viên chức.

- 14¬ giờ ngày 05 tháng 10 năm 2018 với Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Ghi chú: Các nội dung“ 3 công khai” và  các loại Qui chế có liên quan được niêm yết thường xuyên tại phòng hội đồng để CB-CC và PHHS có điều kiện theo dõi cụ thể hơn.

 

                                                                                     HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                               

 

                                                                                     Dương Thị Oanh

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT PHÚ LƯƠNG

TRƯỜNG THCS PHẤNMỄ II

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 06/QĐ-THCS Phấn Mễ, ngày 02 tháng 10 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v kiện toàn Ban thực hiện Qui chế ba công khai 

Năm học 2018-2019

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS PHẤN MỄ II

Căn cứ Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Qui chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Công văn số 373/PGDĐT-THCS ngày 14/9/2018 của Phòng GDĐT Phú Lương về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2018-2019;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban thực hiện qui chế ba công khai của nhà trường theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/05/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. (Có danh sách kèm theo.) 

Điều 2. Ban thực hiện Ba công khai của trường có trách nhiệm thực hiện hiệu quả kế hoạch thực hiện Qui chế công khai nhà trường theo Thông tư số: 09/2009/TT-BGDĐT mà trường đã đề ra, đồng thời đóng góp, xây dựng với trưởng ban để kế hoạch ngày càng thực hiện tốt hơn.

Điều 3. Các tổ chuyên môn, kế toán ngân sách và các Ông (Bà) có tên trong điều 1 có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

                                                                                    HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

                                                                                    Dương Thị Oanh 

 

 

 

DANH SÁCH

Ban thực hiện Qui chế ba công khai năm học 2018-2019

(Kèm theo Quyết định số 06/QĐ-THCS ngày 02/10/2018 của

Hiệu trưởng trường THCS Phấn Mễ II)

 

STT Họ và tên Chức vụ Chức danh Ghi chú

1 Dương Thị Oanh Hiệu tr¬ưởng Trư¬ởng ban

2 Trịnh Thị Lượng Chủ tịch Công đoàn Phó ban

3 Nguyễn Thị Hà Phó Hiệu trưởng Phó ban

4 Nguyễn Thị Minh Huệ Tổ trưởng tổ KHXH Ủy viên

5 Đỗ Thị Bích Ngọc Tổ trưởng tổ KHTN Ủy viên

6 Hoàng Thị Thảo Kế toán Ủy viên

7 Nguyễn Thị Huệ Anh Giáo viên Thư ký

 

(Danh sách này gồm có 7 người)

Bài tin liên quan
Chính phủ điện tử
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 7
Hôm qua : 2
Tháng 08 : 40
Năm 2022 : 2.155